UczelniaKierunki kształceniaZałożycielStudenciRekrutacjaAktualnościGaleriaKontaktArchiwum

Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania

PROGRAM     
      

        Zajęcia prowadzone są metodą aktywizującą, dzięki której studenci zdobywają wiedzę w sposób aktywny. Podczas trwania zajęć organizuje się sytuację, w której uczestnicy mają za zadanie sami zanalizować problem, skonstruować program zajęć socjoterapeutycznych oraz zrealizować go w określonej placówce, wykonać określone zadania i polecenia, także podzielić się swoimi refleksjami z innymi studentami. Posłużą temu następujące metody aktywizujące: praca w kręgu, rundka, pogadanka, burza mózgów, dyskusja, odgrywanie scenek sytuacyjnych, praca z tekstem, prezentacja multimedialna itp. Realizując program należy pamiętać, aby uwzględniać potrzeby i opinie studentów.

 Cele zajęć:

1. Zapoznanie studentów z pojęciem socjoterapii jako formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.Rozwijanie wśród studentów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.

3. Wzrost zainteresowania studentów problemami zaburzeń zachowania występującymi wśród dzieci i młodzieży.

4. Nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

5. Umożliwienie studentom odniesienia wiedzy teoretycznej do problemów praktycznych, rozwijanie zainteresowań poznawczych (wyrabianie motywacji, poczucia własnej wartości i rozwijanie osobistych refleksji).

Treści programowe wykładów:

1. Zapoznanie studentów z pojęciem socjoterapii – strukturą zajęć socjoterapeutycznych, metodami pracy z grupą.

2. Zapoznanie studentów z zaburzeniami zachowania występującymi u dzieci i młodzieży – nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne, nieśmiałość, trudności adaptacyjne, zaniżone poczucie własnej wartości, nadużywanie alkoholu, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych itp.

3. Zaprezentowanie studentom określonych programów socjoterapeutycznych.

4. Ćwiczenie określonych metod pracy z grupą socjoterapeutyczną – rundka, gry, zabawy, scenki rodzajowe, prace plastyczne, niedokończone zdania, burza mózgów, śpiew, inscenizacje.

 

Treści programowe ćwiczeń:

Treści zostaną wdrożone podczas realizacji laboratoriów w określonych placówkach:

1. Obserwacja specyfiki pracy palcówki.

2. Opracowanie programu zajęć socjoterapeutycznych w stosunku do specyfiki i potrzeb określonej grupy socjoterapeutycznej.

3. Zatwierdzenie programu zajęć socjoterapeutycznych.

4. Realizacja programu socjoterapeutycznego w konkretnej placówce.

5.  Omówienie przebiegu realizacji laboratoriów.

 

Forma zaliczenia:

  • Obecność i aktywność podczas zajęć;
  • Skonstruowanie programu socjoterapeutycznego; 
  • Zrealizowanie 20 godzin laboratoriów.

Literatura:

1. K. Sawicka (red), Socjoterapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 2004

2. A. Erkert, Zabawy dla odreagowania agresji, Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”, Kielce 2006

3. Centra aktywności lokalnej jako metoda pracy w społeczności lokalnej w XXI wieku, Stowarzyszenia CAL, Warszawa 2002

4. M. Braun – Gałkowska, W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1994

5. M. Braun – Gałkowska, A. Gutowska (red.), W tę samą stronę. Analogia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych. Tom I, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1994

6. G. Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński, Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży. Scenariusze zajęć wychowawczych, PEKW „GAJA”, Zielona Góra 2003

7. G. Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński, Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych, PEKW „GAJA”, Zielona Góra 2002

8. Klaus W. Vopel, Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy, Tom I, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2001

9. Klaus W. Vopel, Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy, Tom II, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2001

10. B. Sekuła, C. Pielok, Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1996

11. K. Ostrowska, J. Tatarowicz (red.), Zanim w szkole będzie źle. Profilaktyka zagrożeń, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 1996

12. M. Jachimska, Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wałbrzych 1994

13. J. Rojewska, Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, część II, Wałbrzych 2000

14. B. Gaś, Pomoc psychologiczna młodzieży, Warszawa 1995

15. S. Palomares, D. Schilling, C. Winch, Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe, Warszawa 2008

16. D. Schilling, Jak wykształcić inteligencję emocjonalną, Warszawa 2009

17. M. Grodowska, M. Kowalska, Wychowawczy program profilaktyczny, Kraków 2003